top of page

REGULAMIN WYDARZEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDAWNICTWO BROG B2B - media efektywnej komunikacji

                                                                                                                              

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Zgłaszających,

Partnerów i Uczestników konferencji, której Organizatorem jest BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 01-059 przy ul. Okopowej 47.

 1. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator – BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-059), przy ul. Okopowej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710602 oraz NIP 5272832533

Konferencja – Konferencje Forum Rynku Stacji Paliw Petrotrend, Forum Rynku Kawiarni - Cukierni - Lodziarni – Piekarni Sweets&Coffee Forum, Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum, Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel organizowane przez Organizatora o programie określonym przez Organizatora. Każda konferencja składa się z części merytorycznej, części wystawowej i spotkań Business Speed Dating.

Zgłaszający – podmiot, który nabył prawo uczestnictwa w Konferencji dla siebie (w przypadku osób fizycznych) lub dla wskazanych przez Zgłaszającego osób.

Partner – przedsiębiorca, który wykupił pakiet zgodnie z aktualnym cennikiem Konferencji.

Uczestnik - osoba fizyczna zarejestrowana na Konferencję przez Zgłaszającego lub Partnera.

Cennik – zestawienie cen za uczestnictwo Partnera w Konferencji.

 1. Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 2. Regulamin wiąże Organizatora, Zgłaszającego, Partnerów oraz Uczestników.

 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi Cennik, określający zasady odpłatności za uczestnictwo Partnerów w Konferencji.

 4. Wszelkie informacje o Konferencji udostępniane są za pośrednictwem stron internetowych: www.forumpetrotrend.comwww.scforum.pl, www.foodbusinessforum.plwww.profithotelforum.pl.

 

§ 2 Konferencja

 

 1. Merytoryczny przebieg Konferencji określony jest w Programie, udostępnionym na stronach internetowych www.forumpetrotrend.comwww.scforum.pl, www.foodbusinessforum.plwww.profithotelforum.pl w zakładce „Program”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Konferencji do momentu jej zakończenia.

 2. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

 3. Uczestnictwo w Konferencji obejmuje:

 • w przypadku Zgłaszającego: prawo Zgłaszającego (w przypadku osób fizycznych) lub wskazanych przez Zgłaszającego osób do uczestnictwa w panelach i prelekcjach określonych w Programie Konferencji oraz prawo do korzystania z poczęstunku zagwarantowanego przez Organizatora;

 • w przypadku Partnera: prawo do świadczeń określonych w Cenniku.

 1. Organizator umożliwia Uczestnikom spotkania z przedstawicielami Partnerów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wyniki rozmów prowadzonych z Partnerami.

 2. Panele dyskusyjne i prelekcje w ramach Konferencji odbywają się według agendy publikowanej w Programie Konferencji. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronach internetowych aktualnych informacji dotyczących programu Konferencji.

 3. Organizator zapewnia prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego, laptopa.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Zgłaszających i Partnerów, które mogą zostać zgubione lub skradzione podczas Konferencji.

 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem i miejscami parkingowymi.

 6. Organizator nie ponosi kosztów zakwaterowania w czasie Konferencji.

 

§ 3 Zapisy na konferencję

 

 1. Warunkiem udziału w Konferencji przez Uczestnika jest spełnienie następujących warunków:

 • zgłoszenie chęci udziału Uczestnika w Konferencji, przez wypełnienie przez Zgłaszającego formularza zgłoszeniowego na Konferencję, dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny Zgłaszającego z Organizatorem;

 • uiszczenia opłaty za udział w Konferencji przez Partnera w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora, ale nie później na 1 dzień przed datą Konferencji;

 • dokonania rejestracji w czasie Konferencji;

 • używania w całym czasie Konferencji identyfikatora oraz opaski przydzielonych przez Organizatora.

 1. Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W celu dokonania zgłoszenia, Zgłaszający i Partner zobowiązany jest do podania danych Uczestników Konferencji, których zgłasza, umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację.

 3. Uczestnikami Konferencji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Termin dokonywania zgłoszeń zostaje wyznaczony przez Organizatora i jest uwarunkowany możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Organizatora oraz ilością osób zainteresowanych udziałem w Konferencji.

 5. Partnerzy uprawnieni są do uczestnictwa w Konferencjach pod warunkiem wykupienia jednego z oferowanych pakietów oraz zawarcia umowy na powyższy pakiet przed Konferencją z Organizatorem.

 6. Wysokość Opłat wskazana została w Cennikach udostępnianych potencjalnym Partnerom przez Organizatora drogą mailową.

 7. Dokonanie przez Partnera wszystkich płatności w wymaganych przez Organizatora terminach jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Zgłaszającego lub Partnera błędnych danych Uczestnika.

 9. Partner upoważnia Organizatora do wystawianie faktur VAT za udział w Konferencjach.

 

§ 4 Rezygnacja i zmiany uczestników

 

 1. Zgłaszający i Partner ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji.

 2. Rezygnacja Partnera z udziału w Konferencji nie zwalnia go z obowiązku zapłaty, a w przypadku gdy zapłata została dokonana, nie uprawnia go do żądania zwrotu uiszczonej należności.

 3. Zgłaszający i Partner mogą dokonać zmiany w liście Uczestników, pod warunkiem zaakceptowania tej zmiany przez Organizatora. W celu dokonania zmiany Zgłaszający i Partner zobowiązani są do złożenia mailowo wniosku zawierającego dane nowego Uczestnika najpóźniej na 3 dni przed datą Konferencji.

 4. Zgłaszający i Partner nie są uprawnieni do samodzielnego dokonywania zmiany osób Uczestników. W przypadku próby zarejestrowania podczas Konferencji innego przedstawiciela Zgłaszającego lub Partnera niż wskazany przez niego Uczestnik, Organizator ma prawa do odmowy jego dopuszczenia do udziału w Konferencji.

 

§ 5 Postanowienia porządkowe

 

 1. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych ustalonych przez Organizatora, a w szczególności:

 • noszenia w czasie Konferencji identyfikatorów oraz opasek przydzielonych przez Organizatora i okazywania ich na prośbę personelu konferencyjnego lub ochrony;

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

 1. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy Uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników i spowodowane siłą wyższą.

 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.

 4. Organizator może odmówić wstępu na Konferencję oraz przebywania na niej osobom:

 • nieposiadającym identyfikatora oraz opaski przydzielonych przez Organizatora;

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;

 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje;

 • których zachowanie narusza postanowienia ust. 1 powyżej;

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Konferencji;

 • posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;

 • niezarejestrowanym na Konferencji imiennie jako Uczestnik, członek ekipy technicznej lub gość;

 • których dane osobowe nie są zgodne z danymi na identyfikatorze (w takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo potwierdzenia tożsamości osoby);

 • których zachowanie narusza Regulamin Konferencji.

 1. W przypadkach wskazanych w pkt. 5 powyżej, Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z terenu Konferencji. W takim wypadku Partnerowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Opłaty.

 

§  6 Dane osobowe

 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu e-mail oraz nr. telefonu podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji oraz na przesłanie Zgłaszającemu oraz Partnerom środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej, w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje w ramach konkretnej Konferencji, w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konferencji.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw firm wraz z prawem do dysponowania stanowiskami osób Uczestników biorących udział w Konferencji.

 3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm) do zdjęć i nagrań wykonanych podczas Konferencji z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora.

 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

§  7 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu Zgłaszającemu ani Partnerom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencjach.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

 3. Zasady zastrzeżone w niniejszym Regulaminie dla Uczestników obowiązują również przedstawicieli Partnerów oraz członków ich ekipy technicznej.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

bottom of page